ورود کاربران به وب‏‌سایت پیگاژ هنگام استفاده از پروفایل شخصی، ثبت سفارش و سایر خدمات ارائه شده توسط پیگاژ به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از خدمات پیگاژ است. لازم به ذکر است ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین پیگاژ از سوی کاربر است.